Výskum, vývoj a aplikácia technológiíInteligentná analýza a modelovanie dát

Logit

Softvér Logit slúži na automatickú detekciu funkčných závislostí v nameraných experimentálnych dátach pomocou metód logistickej regresie a na vyhľadanie a validáciu predikčných klasifikačných modelov.

Funkcionalita

 • Spracovanie a normalizácia vstupných dát, doplnenie chýbajúcich hodnôt, odfiltrovanie šumu a automatická selekcia dôležitých atribútov z veľkej množiny vstupných atribútov.
 • Testovanie vytvorených hypotéz, ukladanie natrénovaných modelov, predikcia dát s neznámou triedou príslušnosti, vizualizácia dát a výsledkov analýzy.
 • Odhad potrebného počtu vzoriek na minimalizáciu pretrénovania modelu logistickej regresiu využitím generovania vzoriek z guasovského mixného modelu.

Príklad využitia: Identifikácia rozdielností v imunitných parametroch pacientov užívajúcich liečivo verzus placebo. Na množine pacientov (18 placebo, 35 liečivo) bol identifikovaný dvojrozmerný predikčný model, ktorý diskriminuje pacientov s úspešnosťou 77%.

Logit môže bežať buď lokálne alebo v serverovom móde kde výpočtovo náročné časti algoritmu bežia na serveri.

Logit bol vyvinutý v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie SAV.

Produkty

  Bioinformatika a spracovanie dát

  • ADICyt na automatizované klastrovanie dát z prietokovej cytometrie
  • ADprot na automatizované vyhľadávanie dát v proteínových databázach
  • ExProf na zostavovanie a porovnávanie expresných profilov
  • InDelFinder na automatizované vyhľadávanie mutácií v sekvenciách DNA
  • Logit na automatickú detekciu závislostí v dátach pomocou logistickej regresie
  • MultipluginG na pridanie funkcionality k programu Geneious pre potreby NextGen sekvenovania
  • Parent Prophet na zisťovanie príbuzenstva ľubovoľných osôb