Výskum, vývoj a aplikácia technológiíInteligentná analýza a modelovanie dát

ADprot

Pri experimentálnej analýze proteínov metódou hmotnostnej spektrometrie sa získavajú základné údaje o identifikovaných proteínoch študovaného biologického organizmu. Výstupom experimentálneho merania sú údaje z proteomických databáz limitované rozsahom formátu FASTA, ktoré sú doplnené vybranými výsledkami samotného experimentálneho merania. Súčasťou spracovania a vyhodnotenia výsledkov je manuálne vyhľadávanie ďalších údajov o jednotlivých proteínoch v dostupných elektronických databázach.

Na automatizáciu týchto činností bol vyvinutý softvérový nástroj ADprot, ktorý umožňuje:

 • automatizované vyhľadávanie vybraných údajov z voľne dostupných proteínových databáz UNIPROT a NCBI, ich integráciu s experimentálnymi výsledkami získanými hmotnostnou spektrometriou a ukladanie do lokálnej databázy
 • načítavanie a aktualizáciu vybraných údajov o proteínoch získaných z  proteínových databáz UNIPROT a NCBI
 • načítavanie experimentálnych údajov o proteínoch identifikovaných hmotnostnou spektrometriou, vrátane sekvencií peptidov, podľa ktorých boli jednotlivé proteíny v meraniach identifikované
 • generovanie výstupnej zostavy v rôznych formátoch
 • možnosť ukladania dát na databázový server alebo lokálne v súborovom systéme

ADprot bol vyvinutý v spolupráci s Virologickým ústavom SAV.

Produkty

  Bioinformatika a spracovanie dát

  • ADICyt na automatizované klastrovanie dát z prietokovej cytometrie
  • ADprot na automatizované vyhľadávanie dát v proteínových databázach
  • ExProf na zostavovanie a porovnávanie expresných profilov
  • InDelFinder na automatizované vyhľadávanie mutácií v sekvenciách DNA
  • Logit na automatickú detekciu závislostí v dátach pomocou logistickej regresie
  • MultipluginG na pridanie funkcionality k programu Geneious pre potreby NextGen sekvenovania
  • Parent Prophet na zisťovanie príbuzenstva ľubovoľných osôb